นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

จัดทําเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดทํานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

          1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทํางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
          2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ(Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests)
          3. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ จึงจําเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
          4. ทางเว็บไซต์ ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดําเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ได้ปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซค์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

          1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่าน ในกิจการหรือกิจกรรมของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
          2. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
          3. ในกรณีที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรม เป็นต้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการ ดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการ นําข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การใช้คุกกี้ (Cookies)

          “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็ จะทําให้เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สามารถบันทึกหรือจดจําข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้จนกว่าผู้ใช้ บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทําการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่ อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทํางานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายใน การท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจําเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะนําข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือ กิจกรรมอื่นของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่ เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคําติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่อาคาร 34 ชั้น 2 (80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000) โทรศัพท์ : 043-742-621
Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม