อาจารย์ประจำหลักสูตร บธ.บ. (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา ศิริจำปา
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ม.(การตลาด)
 • ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เขมิกา แสนโสม
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ด.(บริหารธรุกิจ)
 • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
 • กศ.บ.(การตลาด)
อาจารย์ณิชาภา พิมลศิริ
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ม.(ทรัพยากรมนุษย์และการตลาด)
 • บธ.บ.(การตลาดและทรัพยากรมนุษย์)
อาจารย์ ดร.กิตติชัย เจริญชัย
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ด.(บริหารธุรกิจ)
 • บธ.ม.(การตลาด)
 • บธ.บ.(การจัดการการตลาด)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นุชนาถ มีนาสันติรักษ์
อาจารย์จินดาพร ปัสสาโก
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
 • บธ.บ.(การเงิน)
Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม