อาจารย์ประจำหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พรวดี รักษาศรี
ประธานหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
 • กจ.ม.การจัดการ
 • บธ.บ.การบริหารการตลาด
รองศาสตราจารย์
ดร.อัจฉรพร เฉลิมชิต
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ด.บริหารธุรกิจ
 • บธ.ม.บริหารธุรกิจ
 • บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.พัชราภรณ์ ฉายบุญครอง
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ด.บริหารธุรกิจ
 • บธ.ม.บริหารธุรกิจ
 • บธ.บ.การตลาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ด.บริหารธุรกิจ
 • บธ.ม.บริหารธุรกิจ
 • บธ.บ.บริหารธุรกิจ
อาจารย์สุพจน์ เกตุดาว
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ม.บริหารธุรกิจ
 • วท.บ.เคมี
อาจารย์ ดร.ศิรินทร เลียงจินดาถาวร
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ด.บริหารธุรกิจ
 • บธ.ม.บริหารธุรกิจ
 • บธ.บ.บริหารธุรกิจ(การเงิน)
อาจารย์ ว่าที่ รต.ภานุทัต สวัสดิ์ถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุนทรียา ไชยปัญหา
คุณวุฒิการศึกษา
 • กจ.ด.การจัดการ
 • บธ.ม.บริหารธุรกิจ
 • บธ.บ.การจัดการทั่วไป
 • บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
ผู้ช่วยศาาตราจารย์
พิมพ์พรรณ คัยนันทน์
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ม.บริหารธุรกิจ
 • บธ.บ.การจัดการทั่วไป
อาจารย์ ดร.กชนิภา วานิชกิตติกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธันวาพร วิมลชัยฤกษ์
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ม.การจัดการการตลาด
 • ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
อาจารย์ ดร.นาวา มาสวนจิก
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ม.การจัดการเทคโนโลยีและพาณิชอิเล็กทรอนิกส์
 • บธ.บ.การจัดการทั่วไป
อาจารย์ดวงนภา สุวรรณธาดา
อาจารย์สมใจ จอมหงษ์
Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม