อาจารย์ประจำหลักสูตร บธ.บ.การโรงแรมและการท่องเที่ยว
Bachelor of Business Administration (Hotel and Tourism)

อาจารย์ ดร.ชัยธวัช ศิริบวรพิทักษ์
ประธานหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปรด.การจัดการ นวัตกรรมการ ท่องเที่ยวและบริการ
 • บธ.ม การจัดการการ ท่องเที่ยว
 • ศศ.บ.การท่องเที่ยว และการโรงแรม
อาจารย์คัมภีรพรรณ จักรบุตร
คุณวุฒิการศึกษา
 • ศศ.ม.การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 • ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
อาจารย์อนรรฆมณี โภคสวัสดิ์
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ม.บริหารธุรกิจ
 • ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อาจารย์ ดร.กชธมน วงศ์คำ
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ด.บริหารธุรกิจ
 • บธ.ม.บริหารธุรกิจ
 • ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อาจารย์นิรมิตา จันทสูตร นันทะเสน
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ม.บริหารธุรกิจ
 • ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อาจารย์นริศรา คำสิงห์
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ม.การจัดการ
 • บธ.บ.การจัดการการโรงแรม และการท่องเที่ยว
อาจารย์กุลธิดา ยามี
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ม.บริหารธุรกิจ
 • ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อาจารย์ปฏิมาศ นิตยาชิต
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ม.การจัดการการ ท่องเที่ยว
 • ศศ.บ.การท่องเที่ยว และการโรงแรม
Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม