อาจารย์ประจำหลักสูตร บธ.บ. (การเงิน)
Bachelor of Business Administration (Finance)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กอบชัย นิกรพิทยา
ประธานหลักสูตร
อาจารย์ ดร.รทวรรณ อภิโชติธนกุล
อาจารย์สุรศักดิ์ วงษ์เปรียว
Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม