อาจารย์ประจำหลักสูตร เศรษฐศาสตร์
Bachelor of Economics

อาจารย์กุลริศา คำสิงห์
ประธานหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
 • ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
 • บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรายุทธ พลาศรี
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปร.ด.(เศรษฐศาสตร์)
 • ศ.ม.(การเงินการคลัง)
 • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 • น.บ.(นิติศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กมลทิพย์ ตรีเดช
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ด.(บริหารธุรกิจ)
 • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 • บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
อาจารย์จันท์ทัปภาส์ ธนประดิษฐ์กุล
คุณวุฒิการศึกษา
 • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
 • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระกิตติ์ เสาร่ม
คุณวุฒิการศึกษา
 • กจ.ด.(การจัดการ)
 • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)
 • บธ.บ.(บริหารธรุกิจ)
อาจารย์นลินี หิมพงษ์
คุณวุฒิการศึกษา
 • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
อาจารย์ธันยชนก ปะวะละ
คุณวุฒิการศึกษา
 • ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
 • ศศ.บ.(บริหารธุรกิจ)
อาจารย์ฉัตรชัย อุดมรัตน์
Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม