อาจารย์ประจำหลักสูตร บธ.บ.ธุรกิจดิจิทัล
Bachelor of Business Administration Program in Digital Business

อาจารย์ ดร.ณฐภศา เดชานุเบกษา
ประธานหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ด.กลุ่มวิชาการเงิน
 • Master of International Business : (M.I.B.) The University of Sydney, Australia
 • บธ.บ.การเงิน
อาจารย์นิธิภักดิ์ กทิศาสตร์
คุณวุฒิการศึกษา
 • MBA.Business Administration (University of Wales, UK)
 • บธ.บ.การบัญชี
อาจารย์ธนาภรณ์ ทัศนภักดิ์
คุณวุฒิการศึกษา
 • Master of Marketing (The University of Newcastle, Australia)
 • ศศ.บ.การท่องเที่ยวและโรงแรม
อาจารย์ ดร.ธารีรัตน์ ขูลีลัง
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปร.ด.การจัดการ
 • บธ.ม.การตลาด
 • ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
อาจารย์ปริญญา ทองคำ
คุณวุฒิการศึกษา
 • วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม