อาจารย์ประจำหลักสูตร นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Communication Arts

อาจารย์ ดร.ปิญาภรณ์ พงศ์ศาสตร์
ประธานหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
 • นศ.ด.
 • กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
 • ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุรีพร คลังพระศรี
คุณวุฒิการศึกษา
 • นศ.ด.
 • นศ.ม.(สื่อสารมวลชน)
 • ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปร.ด.(การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
 • นศ.ม.(นิเทศศาสตร์พัฒนาการ)
 • นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์)
อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล
คุณวุฒิการศึกษา
 • M.A.(International Communication)
 • นศ.บ.(การโฆษณา)
อาจารย์ ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง
คุณวุฒิการศึกษา
 • นศ.ด.
 • นศ.ม.(การประชาสัมพันธ์)
 • ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
อาจารย์นนทภรณ์ บุญจึงเจริญรัตน์
คุณวุฒิการศึกษา
 • นศ.ม.(การสื่อสารดิจิทัล)
 • ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
อาจารย์สิริวิวัฒน์ ละตา
คุณวุฒิการศึกษา
 • วท.ม.(สื่อนฤมิต)
 • วท.บ.(สื่อนฤมิต)
Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม