อาจารย์ประจำหลักสูตร บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration (Business Computer)

รองศาสตราจารย์
ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์
ประธานหลักสูตร
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ด.บริหารธุรกิจ
 • บธ.ม.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • วท.บ.สถิติประยุกต์
อาจารย์วัลวลี ศีลพันธุ์
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ศศ.บ.บริหารธุรกิจ
อาจารย์ ดร.วิชา เลี่ยมสกุล
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษา
 • วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ณัฐกร สีถา
คุณวุฒิการศึกษา
 • วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ดนยา สงครินทร์
คุณวุฒิการศึกษา
 • วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ธีระศักดิ์ เกียงขวา
คุณวุฒิการศึกษา
 • กศ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
 • ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
อาจารย์ดุษฎี เสนฤทธิ์
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 • วท.บ.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม