ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ
FMS RMU

คณบดี

 

Image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศารัตน์ โชติเชย
Assistant Professor Dr. Nisarat Chotechoei

อีเมล.

nisarat.pon@hotmail.com

โทร.

085-055-9323

รองคณบดี

 

อาจารย์ ดร.กิตติชัย เจริญชัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

085-857-1810
Kittichai_Jaroenchai@hotmail.com

อาจารย์นิธิภักดิ์ กทิศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

094-291-6266
nithiphak.ka@ rmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร คลังพระศรี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

081-5447606
tom06122520@gmail.com

ผู้ช่วยคณบดี

 

อาจารย์ ดร.ธารีรัตน์ ขูลีลัง
ผู้ช่วยคณบดี

095-659-6446
thareerat.k@rmu.ac.th

อาจารย์ปริญญา ทองคำ
ผู้ช่วยคณบดี

063-391-9287
parinyathongkam@gmail.com

อาจารย์นิรมิตา จันทสูตร นันทะเสน
ผู้ช่วยคณบดี

080-522-8998
niramita.htm@gmail.com

Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม