อาจารย์ประจำหลักสูตร บธ.บ.(การบัญชี)
Bachelor of Business Administration (Accounting)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จารุวรรณ บุตรสุวรรณ์
ประธานหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ไอลัดดา ผุยชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อมร โททำ
คุณวุฒิการศึกษา
 • บช.ม.(การบัญชี)
 • บธ.บ.(การบัญชี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กชวรา ศาลารมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กุณฑีรา อาษาศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกรียงไกร นามนัย
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปร.ด.(การบัญชี)
 • บช.ม.(การบัญชี)
 • บธ.บ.(การบัญชี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปิยะวรรณ ยางคำ
คุณวุฒิการศึกษา
 • บช.ม.(การบัญชี)
 • บช.บ.(การบัญชี)
อาจารย์รณิดา วงศ์มังกร
คุณวุฒิการศึกษา
 • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
 • บธ.บ.(การบริหารการเงิน)
อาจารย์ ดร.ปภาพิต ศรีสว่างวงศ์
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปร.ด.(การบัญชี)
 • บช.ม.(การบัญชี)
 • บธ.บ.(การบัญชี)
Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม