บุคลากรสำนักงานคณบดี

นางจันทนันท์ จารุโนปถัมภ์
หัวหน้าสำนักงาน
นางสร้อยศิรินทร์ เพียงเกตุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางไพรัช นุตไว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อาจารย์ ดร.ธารีรัตน์ ขูลีลัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ ร.ต.รังสิต เรียงอิศราง
นักวิชาการศึกษา
นายณรงค์ฤทธิ์ แก้วสีขาว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวจิตรลดา ศรีบุญเรือง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวประภัสสร แสนพินิจ
นักวิชาการศึกษา
นายเอกพันธ์ ศูนย์จันทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวสุรีพร อู่อรุณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสมพร อุทัยมาตย์
เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร
นายอุทัย แก้วมหาวงศ์
เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร
Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม