ศูนย์คอมพิวเตอร์ เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Computer Literacy) (7 - 8 สิงหาคม 2561)

  • ศูนย์คอมพิวเตอร์ เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Computer Literacy) (7 - 8 สิงหาคม 2561)
  • กลุ่มละ 200 คน เวลา 16.00 - 19.00 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์