กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการมหกรรมกีฬาน้องใหม่ / กีฬาระหว่างคณะ

โดยองค์การบริหารนักศึกษา ได้จัดกำหนดการแข่งขัน "กีฬาลูกพระวรุณเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม 3 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม