หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
Bachelor of Business Administration Program in Digital Business

รู้จักหลักสูตร

ช่ือหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา ธุรกิจดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Digital Business

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) (หลักสูตรสองภาษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล) (หลักสูตรสองภาษา)
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Digital Business) (Bilingual Program)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Digital Business) (Bilingual Program)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

ภาษาที่ใช้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยสื่อการเรียนการสอน ข้อสอบทั้งหมดจะอยู่ใน รูปแบบภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่การสอนของอาจารย์จะใช้ทั้งภาษาไทย ร่วมกับภาษาอังกฤษ 

ปรัชญา

มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทํางานและสามารถเป็น ผู้ประกอบการระดับสากลในยุคดิจิทัล

ความสําคัญ

     เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564) ที่ได้เล็งเห็นถึงประเด็นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง ด้านเศรษฐกิจของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นย้ําการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม จึงจําเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของคนในชาติให้มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมโดยเฉพาะ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะด้านภาษาอังกฤษที่มีผลกระทบอย่างยิ่งในการดําเนินชีวิตและ ธุรกิจ จากสถานการณ์ดังกล่าวสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาต้องมีการ ปรับตัว ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ตระหนักถึงการพัฒนาบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศ เล็งเห็นความสําคัญและมีความมุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองตามแนวทางแผนการศึกษาชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการ ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับการทํางาน

     ดังนั้นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา ธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม จึงได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความรู้ ความคิด สร้างสรรค์ พร้อมทํางานและสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล ที่มีศักยภาพในระดับสากลพร้อม แข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

  • (1) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณใน การประกอบอาชีพ
  • (2) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการกับกระบวนการทางธุรกิจ
  • (3) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบูรณาความรู้ข้ามศาสตร์ด้วยทักษะกระบวนการคิดในการ สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับขององค์กร
  • (4) เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัว ทํางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อองค์กรและ สังคม
  • (5) เป็นผู้ที่มีความคิดรวบยอด (Concept) สามารถใช้ศิลปะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ สร้างภาพลักษณ์ด้วยความมั่นใจ
Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม