หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Bachelor of Business Administration (Business Computer)

รู้จักหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Business Computer)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ(อังกฤษ) :B.B.A.(BusinessComputer)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

126 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี ปกติ)
130 หน่วยกิต (หลักสูตร 4 ปี สหกิจศึกษา)

ปรัชญา

มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และธุรกิจ ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ทางธุรกิจได้อย่างเกิดประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการทั้ง ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ
(2) มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาด้านการบริหาร จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณภาพ
(3) มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักของธรรมาภิบาล
(4) มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารจัดการที่มีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยีตามสถานการณ์ของโลก

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(2) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(3) ผู้ประกอบการ
(4) ครูและอาจารย์ในสถาบันการศึกษา
(5) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ออกแบบเว็บไซต์ พัฒนาระบบงาน
(6) เจ้าหน้าที่ในสถาบันการเงิน เป็นต้น

Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม