หลักสูตรที่เปิดสอน

thok277plain-white-background.jpg

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ

communication_arts.jpg

หลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต

thok277plain-white-background.jpg

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

thok277plain-white-background.jpg

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

thok277plain-white-background.jpg

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

business_computer.jpg

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

digital-business-01.jpg

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

thok277plain-white-background.jpg

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน

thok277plain-white-background.jpg

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม