ประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตามและดำเนินงานแผนและงบประมาณ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อเวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในการเปิดประชุมคณะกรรมการ กำกับ ติดตามและดำเนินงานแผนและงบประมาณ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีเนื้อหาการประชุมดังต่อไปนี้ 1)เพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 2)รายงานต้นทุนผลผลิตบัณฑิตจำแนกตามการบริหารหลักสูตรให้เกิดคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และได้หารือเกี่ยวกับการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วงรอบที่ 1 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 34

View the embedded image gallery online at:
https://fmsrmu.in.th/site/activities/29-1-2564#sigProId4abb5f0843