วจ.เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (กิจกรรมประเพณี ฮีต ๑๒ คอง ๑๔)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กชวรา ศาลารมย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น (กิจกรรมประเพณี ฮีต ๑๒ คอง ๑๔) สืนสานประเพณีไทย ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (อาคาร ๑๕ ชั้น) จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม