ประชุมกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ (กป.) ครั้งที่ 14/2563

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ 
ครั้งที่  14/2563   โดยมีเรื่องแจ้งให้ทราบและเห็นชอบมติ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการฯ  รับทราบรายงานกิจกรรมทำบุญคณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 06.30 ถึง09.00 น.  ณ  บริเวณใต้โดมหน้าคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 34) 
2. คณะกรรมการฯ  รับทราบรายงานกิจกรรมไหว้ครูของฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ  ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 /เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์  โดยมีผู้บริจาคทุนการศึกษา จำนวน 65 ทุน รวมเงินทั้งสิ้นจำนวน 108,500 บาท (หนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)      
3. คณะกรรมการฯ  รับทราบกิจกรรมตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ประจำปีการศึกษา 2562 
4.  คณะกรรมการฯ รับทราบกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทศกาลเข้าพรรษาฯ ซึ่งคณะ วจ. จะร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 15 ชั้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญในครั้งนี้             
5.  คณะกรรมการฯ  รับทราบการพิจารณาผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วงรอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามมติที่ประชุม กป.ครั้งที่ 13/2563 (วาระแจ้งเวียน) 
6. คณะกรรมการฯ  รับทราบรายงานฝ่ายกิจการนักศึกษา ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ” ให้แก่นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  
7. คณะกรรมการฯ  มีมติเห็นชอบ (ร่าง)แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562  โดยมีการเพิ่มเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
**นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายการบริหารคณะฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกำหนดการประชุม  ครั้งที่ 15/2563 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34)  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม