วจ. ให้การต้อนรับคณะดูงาน จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะดูงาน จากคณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารคณะ ด้านวิชาการ ด้านการเรียนการสอน และการบริการสังคม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน วิจัย และปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา