วจ.ประชุมหารือเรื่องการพิจารณาข้อตกลงและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

เมื่อเวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ รองคณบดีฯ หัวหน้าสำนักงาน และประธานสาขาวิชา ประชุมหารือเรื่องการพิจารณาข้อตกลงและตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ (ป.มรม.1-4) ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะ ชั้น 1 อาคาร 34