ฝ่ายแผนและพัฒนา จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 (ครั้งที่ 1/2563)

เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา  แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนและพัฒนา คณะวิทยาการจัดการ เพื่อทบทวนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (ทบทวน ปีงบประมาณ พงศ.2563) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 และ พิจารณาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ