ต้อนรับทีมผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น. สาขาวิชาการจัดการ ได้ต้อนรับทีมผู้บริหารและคณาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม