โครงการทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการสู่การพัฒนาแผนฯ

เมื่อเวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา  แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ #ทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการคณะวิทยาการจัดการสู่การพัฒนาแผนคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ โดยในวันที่ 28 จะเป็นกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและอภิปรายการดำเนินงานที่ผ่านมาสู่การพัฒนา ปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการและแผนพัฒนาหลักสูตร