ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาจัดโครงการการเสริมสร้างความรู้และทักษะประกันคุณภาพแก่นักศึกษา

เมื่อเวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ #การเสริมสร้างความรู้และทักษะประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ขึ้น ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Conference Room 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กชวรา ศาลารมย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และเข้าสู่เนื้อหาการบรรยายในหัวของเรื่อง การเสริมสร้างความรู้และทักษะประกันคุณภาพแก่นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียรติจาก คุณกฤษณพงศ์ เจริญวานิช เจ้าของกิจการศูนย์หอพักตักศิลา เป็นวิทยากร หลังจากนั้นเข้าสู่เนื้อหาเรื่อง บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ต่อมาในช่วงบ่ายได้รับความรู้จากอาจารย์ ดร.กชนิภา วานิชกิตติกูล ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ "การนำกระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการเขียนโครงการ"