โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานอย่างมืออาชีพ ณ ห้องประฃุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราฃภัฏมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชวรา ศาลารมย์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และ กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ภายในโครงการ มีการอบรมหัวข้อเรื่อง "งานสารบรรณเบื้องต้นและการดำเนินการเอกสารในสำนักงาน" โดยนางสร้อยศิรินทร์ เพียงเกตุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นวิทยากรในช่วงเช้า ต่อมา นักศึกษาก็ได้รับความรู้จากการอบรมเรื่อง "การใช้วัสดุสำนักงาน " โดย นายเอกพันธ์ ศูนย์จันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมในช่วงเช้าแล้ว หลังรับประทานอาหาร เข้าสู่การอบรมในเนื้อหา "การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีสำหรับการทำงาน" โดยอาจารย์จินดาพร ปัสสาโก อาจารย์สาขาวิชาบริหารการเงิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวดี รักษาศรี ประธานสาขาวิชาการจัดการ