เตรียมความพร้อมรายวิชาสำหรับหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจและการออกแบบธุรกิจยุคใหม่

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดี คณะวิทยาการจัดการ รองศาสตราจารย์ ดร.ภณิตา สุนทรไชย ประธานยกร่างหลักสูตร นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ (ประธานหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม) และคณะกรรมการยกร่าง หลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจและการออกแบบธุรกิจยุคใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมรายวิชาประจำหลักสูตรฯ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ การร่างรายวิชาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นการบูรณาการจากการมีส่วนร่วมและนำข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการที่สะท้อนถึงความต้องการบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ และทักษะอันพึงประสงค์ในการทำงาน