ข้อมูลพื้นฐาน

ปรัชญา
วิชาการก้าวล้ำ ควบคู่คุณธรรม นำสู่สากล พัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา
วิสัยทัศน์
ผลิตบัณฑิตวิทยาการจัดการที่มีคุณภาพ  สร้างผู้ประกอบการ  และพร้อมทำงานเพื่อพัฒนาสังคม
อัตลักษณ์นักศึกษา
พร้อมทำงาน จิตบริการ สมานสามัคคี มีความรับผิดชอบ
Ready to Work with Mind of Service, Unity and Responsibility

R : Ready to Work
M : Mind of Service
: Unity and Responsibility
เอกลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างผู้ประกอบการและพร้อมทำงาน เพื่อพัฒนาสังคม

  F : Fascinating Potentials    

  M : Management Excellence      

  S : Social Development      

ค่านิยม

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม นำอย่างมีวิสัยทัศน์ เน้นผลลัพธ์ที่มีคุณค่า

พันธกิจ
  1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เป็นพลเมืองดีในสังคม และมีสมรรถนะตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
  2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
  3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
  5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสร้างพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้คณะวิทยาการจัดการมีความเป็นเลิศในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
  2. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ  การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัยพร้อมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อนักศึกษา ชุมชน และสังค
  3. เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่พึงประสงค์ตามกรอบศตวรรษที่ 21 ด้วยอัตลักษณ์ สมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง สู่การเป็นมืออาชีพที่มีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต
  4. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพื้นฐานธรรมาภิบาล โดยการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ในการให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย บริหารจัดการคล่องตัวและมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม