ประวัติความเป็นมาความเป็นมาความเป็นมาความเป็นมาคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ เดิมชื่อว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ พัฒนามาจากภาควิชาสหกรณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูมหาสารคาม การเคลื่อนไหวทางความคิดที่จัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ เริ่มในปลายปี พ.ศ. 2527 ทั้งนี้ หลังจากที่วิทยาลัยครูได้ปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2519 มาระยะหนึ่ง (ประมาณ 9 ปี) พบว่าการผลิตครูได้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของสังคม วิทยาลัยครูในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น จึงได้หาหนทางขยายฐานทาง วิชาการ (Divrersify) เพิ่มบทบาทของตนเองขึ้นเพราะมีอาคารสถานที่และบุคลากรเพียงพอที่จะพัฒนาได้ ผู้บริหารกรiมการฝึกหัดครูยุคนั้น เช่น ท่านอธิบดีพะนอม แก้วกำเนิด รองอธิบดี ดร.วิจิตร จันทรากุล จึงได้ระดมสมอง บุคลากรของวิทยาลัยครู มาช่วยกันหาทางขยายฐานทางวิชาการให้กว้างขวางขึ้นและผลสุดท้ายได้ปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2519 เดิมเปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 แทน

จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 นี้เอง เปิดโอกาสให้วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอน สาขาวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษาได้ ในขั้นต้นวิทยาลัยครูได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) และ วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) เพิ่มขึ้นจากที่เดิม มีเฉพาะ ค.บ. หลังจากที่ได้ทดลองเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.ชั้นสูง) ทางเทคนิคอาชีพมาแล้ว ได้ผลดีพอควร ในปลายปีการศึกษา 2527 วิทยาลัยครูมหาสารคามโดยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด ลักษณะงาม ซึ่งได้แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวกิจ ศรีปัดถา อาจารย์คณะครุศาสตร์ รักษาการหัวหน้าคณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็นคนแรก โดยให้ทำหน้าที่เตรียมการพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนวิชาทางด้านการบริหารธุรกิจ การจัดการและการประชาสัมพันธ์เป็นวิชาพื้นฐานบังคับทั่วไป สำหรับนักศึกษาที่เรียนสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตรดังกล่าว เปิดสอนปี พ.ศ. 2528 คือกลุ่มวิชาองค์การและการจัดการในระยะเริ่มแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวกิจ ศรีปัดถา ได้เริ่มระดมบุคลากรเข้าสู่การเป็นอาจารย์ของคณะวิชาวิทยาการจัดการ โดยขอใช้ภาควิชาสหกรณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นที่ทำการในครั้ง นั้นหมวดวิชาสหกรณ์ มีอาจารย์อยู่ 3 ท่าน คือ อาจารย์สาทร อมรพันธ์ อาจารย์พิชัย สารภักดิ์ และอาจารย์สุวรรณี วิวัฒนาเจริญกุล การเตรียมการเพื่อเปิดสอนวิชาพื้นฐาน 10 หน่วยกิต ได้เริ่มขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2527 ใช้เวลาเตรียมงานอยู่ ประมาณ 5 เดือนเศษ ระดมคณาจารย์จากหน่วยต่างๆ ได้มาชุดหนึ่งมาเป็นอาจารย์คณะวิชาวิทยาการจัดการ ในตอนนั้นยังไม่แบ่งภาควิชา ทุกคนทำงานร่วมกันเป็นทีมวิทยาการจัดการช่วยกันค้นคว้าและสอนวิชาพื้นฐานตามกำหนดในหลักสูตร จำนวน 10 หน่วยกิต

คณาจารย์ชุดบุกเบิกของคณะวิชาวิทยาการจัดการ (รุ่นแรก) ก่อนเปิดสอนในปี 2528 มีดังนี้

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวกิจ ศรีปัดถา
 2. อาจารย์สาทร อมรพันธ์
 3. อาจารย์สุวรรณี วิวัฒนาเจริญกุล
 4. อาจารย์พิชัย สารภักดิ์
 5. อาจารย์อุดร เวียงสมุทร
 6. อาจารย์อุตมาวดี บุญโยธา
 7. อาจารย์ภัทรวิทย์ อุตรินทร์
 8. อาจารย์วิเชียร พลหาญ
 9. อาจารย์สมชาย สุทธิปัญโญ
 10. อาจารย์พรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ
 11. อาจารย์รุ่งพิศ พรรณะ

ต่อมาเมื่อเปิดภาคเรียนที่ 1/2528จึงมีบุคลากรย้ายจากคณะอื่นๆ มาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยในภาคเรียนที่ 1/2528 คณะวิชาวิทยาการจัดการได้เริ่มดำเนินการตามคำสั่งวิทยาลัยครูมหาสารคาม ที่ 382/2528 เปิดสอนวิชาต่างๆ ตามบทบัญญัติ แห่ง พ.ร.บ. วิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ภาระหน้าที่ของคณะวิชานี้คือ สอนวิจัย ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาการจัดการ ในช่วงแรกคณะได้จัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานวิชาชีพกลุ่มการจัดการ 10 หน่วยกิต คือ

 1. องค์การและการจัดการ 3 หน่วยกิต
 2. หลักการตลาด 2 หน่วยกิต
 3. หลักการบัญชี 3 หน่วยกิต
 4. ธุรกิจเบื้องต้น 2 หน่วยกิต

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2528 นี้ คณะวิชาวิทยาการจัดการ ได้เปิดสอนระดับ ป.กศ. ชั้นสูง วิชาเอกสหกรณ์และปริญญาตรี ค.บ. วิชาเอกสหกรณ์ ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ต่อจากนั้นจึงเปิดสอนปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2529 หลังจากคณะวิชาวิทยาการจัดการได้ตั้งขึ้นและดำเนินการก้าวหน้า อย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันนี้ได้พัฒนาหลักสูตร พัฒนาโปรแกรมวิชาเพิ่มจำนวนคณาจารย์มากขึ้นโดยลำดับ ในปี พ.ศ. 2535 สถาบันราชภัฎได้เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครูมาเป็นสถาบันราชภัฎ คณะวิชาวิทยาการจัดการก็ยังคงทำหน้าที่ให้บริการสอนวิชาธุรกิจการจัดการโดยยึดปณิธานในการดำเนินการสอนว่าให้นักศึกษา เรียนรู้เศรษฐกิจ สามารถบริหาร สร้างงานอิสระนับตั้งแต่ปี 2528 - 2539 คณะวิชาวิทยาการจัดการมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ห้อง 113 ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 9 เป็นสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ และในปี พ.ศ. 2554 จนปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ ได้ย้ายที่ทำการสำนักงาน และห้องปฏิบัติการรวมทั้งห้องเรียนมาที่อาคารฉลอง สิริราชสมบัติครบ 60 พรรษา (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งคณะวิทยาการจัดการจะมีการขยายตัว เพิ่มศักยภาพหเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชา และคณบดี ประกอบด้วย

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวกิจ ศรีปัดถา รักษาการหัวหน้าคณะวิชา พ.ศ. 2528 - 2528
 2. อาจารย์สาทร อมรพันธ์ หัวหน้าคณะวิชา พ.ศ. 2528 - 2532
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา หัวหน้าคณะวิชา พ.ศ. 2532 - 2536
 4. อาจารย์สุวรรณี วิวัฒนาเจริญกุล หัวหน้าคณะวิชา พ.ศ. 2536 - 2539
 5. อาจารย์ภัทรวิทย์ อุตรินทร์ คณบดี พ.ศ. 2539 - 2542
 6. อาจารย์สุรพล เสาร่ม คณบดี พ.ศ. 2542 - 2546
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ คณบดี พ.ศ. 2546 - 2547
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล เฉลิมมีประเสริฐ คณบดี พ.ศ. 2547 - 2552
 9. อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล คณบดี พ.ศ. 2552 - 2560
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

 

Image

เว็บไซต์คณะ

เว็บไซต์สำนัก

เกี่ยวกับเว็บไซต์

สำหรับนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อสังคมออนไลน์

อีเมล

rmufms@gmail.com

โทร

043-712-621

สถานที่ทำการ

อาคาร 34 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม